Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Triple C Coaching & Training versie mei 2022

 

Triple C Coaching & Training is een eenmanszaak en houdt kantoor aan de Hoevelaan 15 te (2681 JL)  Monster.

 

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is via het kantoor verkrijgbaar en wordt op uw verzoek (digitaal) toegestuurd.

 

Artikel 1 Definities

1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

          Triple C Coaching & training: de eenmanszaak handelend onder de naam Triple C Coaching & Training;

          Opdrachtgever: degene die aan Triple C Coaching & Training opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene aan wie Triple C Coaching & Training een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

1.2   In deze algemene voorwaarden wordt elke deelopdracht als een afzonderlijke opdracht tot het verrichten van werkzaamheden beschouwd. Onder ‘opdracht’ dient in deze algemene voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ te worden verstaan.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Triple C Coaching & Training en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

2.2   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Triple C Coaching & Training en opdrachtgever zullen in voorkomende gevallen in overleg een bepaling overeenkomen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

2.3   Triple C Coaching & Training is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1   De door Triple C Coaching & Training gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Triple C Coaching & Training is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2   De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3   Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Triple C Coaching & Training daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Triple C Coaching & Training anders aangeeft.

3.4   Een overeenkomst (oftewel ‘opdracht’) komt tot stand nadat de offerte door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

3.5   De door Triple C Coaching & Training opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1   Opdrachtgever stemt ermee in dat Triple C Coaching & Training de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Triple C Coaching & Training of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

 

Artikel 5 Facturatie en betaling

5.1   Het honorarium voor de conform de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Triple C Coaching & Training gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfskosten en andere kleine uitgaven alsmede kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan opdracht in rekening gebracht.

5.2   Reiskosten, arrangements- en/of verblijfskosten van deelnemers aan trajecten zijn in de opdracht niet inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.3   De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering.

5.4   Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.3 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en is Triple C Coaching & Training bevoegd aan opdrachtgever over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.

5.5   Alle in redelijkheid door Triple C Coaching & Training in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door opdrachtgever van dienst betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.6   Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

 

Artikel 6 Annulering of verplaatsing door opdrachtgever

6.1   De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht binnen 14 dagen te herroepen, zonder opgaaf van redenen. Hiervoor dient een mail te worden verzonden naar info@triple-c-coachingtraining.nl.

6.2   Bij annulering, zoals omschreven onder artikel 6.1, voor individuele begeleiding:

a.       Binnen 48 uur vóór de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag;

b.       Binnen 24 uur vóór de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

6.3   Bij annulering, zoals omschreven onder artikel 6.1, voor DISC-analyses:

a.       De gemaakte kosten voor de desbetreffende analyses

b.       Binnen 48 uur vóór het DISC-analyse gesprek bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag;

c.       Binnen 24 uur vóór het DISC-analyse gesprek bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

6.4   Bij annulering, zoals omschreven onder artikel 6.1, voor alle overige opdrachten:

a.       Tot vier (4) weken voor aanvang worden alleen de gemaakte voorbereidingskosten in rekening gebracht.

b.       Binnen vier (4) weken wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.

c.       Binnen twee (2) weken wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

6.5   Verplaatsing van overige opdrachten kan alleen in onderling overleg tot stand komen en uitsluitend tot vier (4) weken voor aanvang. Voor het overige is de annuleringsregeling lid 6.4 van toepassing.

 

Artikel 7 Annulering door Triple C Coaching & Training (tussentijds) bij een opdracht

6.1   Wanneer Triple C Coaching & training verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Triple C Coaching & Training het factuurbedrag met in mindering gebracht het reeds geleverde werk en gemaakte kosten.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1   Triple C Coaching & Training spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Niets in de programma’s, in welke content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten en diensten, gebeurt vrijwillig en onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever c.q. deelnemer(s).

8.2    Triple C Coaching & Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

8.3   Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

8.4   Triple C Coaching & Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde omzet.

8.5   Triple C Coaching & Training zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 9 Geheimhouding

9.1   Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een opdracht zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Triple C Coaching & Training heeft ontvangen van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Triple C Coaching & Training daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.

9.2   Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van Triple C Coaching & Training heeft verkregen.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

Triple C Coaching & Training behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1           Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2           Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

11.3  Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter verbonden aan de vestigingsplaats van Triple C Coaching & Training.

 

 

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 11)