Privacystatement

Bescherming van de privacy van deelnemers, opdrachtgevers en de bezoekers van de website is vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, beheerd en naar beste kunnen beveiligd. Triple C Coaching & Training volgt daarin de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Deze privacyverklaring is daar onderdeel van.

Dit betekent met name dat wij:

* Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

* Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

* Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Triple C Coaching & Training is een eenmanszaak die zich vooral richt op coaching en training van individuen en teams. Het is een coachings- & trainingsbureau met als eigenaar Angelique Bakker-Rusche. Waar nodig werkt zij tijdens haar opdrachten samen met andere partijen, waarbij zij de eindverantwoordelijkheid heeft en houdt. Deze partijen vallen in dat geval ook onder het privacybeleid van Triple C Coaching & Training.

Afhankelijk van het soort activiteit kunnen van de deelnemer(s) één of meer van de volgende persoonsgegevens verzameld worden:

* Aanmeldingen/contract voor deelname

* Contactgegevens

* Facturatiegegevens

* Jouw aanbeveling

* Jouw bankrekeningnummer

* Fotomateriaal genomen tijdens sessies

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede voorbereiding, uitvoering en afhandeling van genoemde activiteiten. Triple C Coaching & Training gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij daarvoor expliciet toestemming is verleend. Alle strategische informatie, zoals DISC assessments, van deelnemers en opdrachtgevers over de organisatie en personen daarin wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Voor zover deze informatie digitaal of op papier wordt aangeleverd, worden deze gegevens uiterlijk binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht vernietigd of geanonimiseerd en als metadata opgeslagen. Met betrekking tot de DISC assessments worden de kopieën van de rapporten gedurende een periode van 10 jaar bewaard. Alleen Angelique Bakker heeft toegang tot deze documenten.

Alle gegevens betreffende personen zoals hiervoor vermeld, worden digitaal opgeslagen en zijn met één of meer wachtwoorden beveiligd. Voor praktische doeleinden kan op enig moment een papieren versie van een digitaal document worden geprint. Na gebruik wordt dit vernietigd. De apparaten waarop persoonsgegevens worden bewaard, zijn beveiligd met één of meer wachtwoorden en/of tweestapsverificatie en/of vingerafdrukcontrole. Het aantal apparaten waarop gegevens worden vastgelegd, wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Co-trainers en begeleiders van trainingen vallen onder dit privacyreglement. Het is hen verboden om de gegevens van deelnemers, die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Triple C Coaching & Training hebben ontvangen, te gebruiken voor andere doeleinden. Een uitzondering hierop is wanneer een voor Triple C Coaching & Training werkende trainer of begeleider een deelnemer of opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar Triple C Coaching & Training. In dat laatste geval heeft hij/zij het recht om deze personen te blijven benaderen. Triple C Coaching & Training conformeert zich aan de wettelijke bewaartermijnen voor documenten. Persoonsgegevens worden vernietigd zodra zij niet meer vallen onder de genoemde richtlijnen en voorschriften of zodra de reden waarvoor zij zijn verzameld komt te vervallen. Eventueel worden persoonsgegevens geanonimiseerd opgeslagen (metadata) voor bijvoorbeeld statistische en beleidsdoeleinden.

In het kader van de AVG hebben personen van wie door Triple C Coaching & Training gegevens zijn verwerkt de volgende rechten:

* Het recht op dataportabiliteit. Indien je de bij Triple C Coaching & Training opgeslagen persoonsgegevens wenst over te dragen aan een andere organisatie, zal Triple C Coaching & Training een verzoek hiertoe honoreren.

* Het recht op vergetelheid. Je hebt het recht om je gegevens die bij Triple C Coaching & Training of via ons bij derden zijn opgeslagen volledig te laten verwijderen.

* Het recht op inzage. Je hebt het recht om in te zien welke gegevens Triple C Coaching & Training van je bewaart en hoe die worden bewaard.

* Het recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om je opgeslagen gegevens indien die niet correct of onvolledig zijn te laten aanpassen en aanvullen.

* Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je hebt het recht om bij Triple C Coaching & Training bezwaar te maken tegen het vastleggen van je gegevens.

Indien je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar info@triple-c-coachingtraining.nl. Wanneer je duidelijk aangeeft om wat voor gegevens het gaat, zal Triple C Coaching & Training deze binnen 10 werkdagen wissen en/of verwijderen. Deze termijn van 10 werkdagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd in verband met bijvoorbeeld vakantie of ziekte.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden primair opgeslagen op elektronische gegevensdragers, te weten laptop, in de Cloud en in het bestand van HRM profielen. Dagelijks worden van de gegevens van de laptop een back-up gemaakt. 

Elektronische gegevensdragers zijn beveiligd met wachtwoorden en/of pincode en/of biometrische herkenning. De Cloud is alleen toegankelijk via één van de apparaten (laptop, IPhone en IPad). 

Papieren gegevensdragers worden na elektronische verwerking direct vernietigd. Ten behoeve van de financiële administratie worden facturen met persoonsgegevens opgesteld. Primair gebeurt dat digitaal en worden deze ook digitaal verzonden en opgeslagen. Wanneer nodig worden zij geprint en per post verzonden. Deze factuur wordt vervolgens – al dan niet na gescand te zijn – digitaal bewaard.

De website is beveiligd conform het HTTPS-protocol. Op de website zelf worden geen persoonsgegevens verzameld en/of bewaard. Foto’s en/of videofilmpjes zijn met instemming van de betrokkenen op de website geplaatst.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Triple C Coaching & Training gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies: Triple C Coaching & Training maakt op haar website geen gebruik van functionele en tracking cookies, maa wel van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.

Het kantoor van Triple C Coaching & Training is gevestigd aan de Hoevelaan 15 te Monster.